• อาหารปลาทับทิมสำเร็จรูป 441 ขนาดเล็ก น้ำหนัก 30-150 กรัม
 • อาหารปลาทับทิมสำเร็จรูป 442 ขนาดกลาง น้ำหนัก 150-250 กรัม
 • อาหารปลาทับทิมสำเร็จรูป 443 ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 250 กรัมขึ้นไป
 • อาหารปลานิลสำเร็จรูป 661 ขนาดเล็ก น้ำหนัก 30-150 กรัม
 • อาหารปลานิลสำเร็จรูป 662 ขนาดกลาง น้ำหนัก 150-250 กรัม
 • อาหารปลานิลสำเร็จรูป 663 ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 250 กรัมขึ้นไป
 • อาหารปลาดุกสำเร็จรูป 551 ขนาดเล็ก อายุ 30-45 วัน หรือขนาด 5 ซม. ขึ้นไป
 • อาหารปลาดุกสำเร็จรูป 552 ขนาดกลาง อายุ 1.5-3 เดือน
 • อาหารปลาดุกสำเร็จรูป 553 ขนาดใหญ่ อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • อาหารปลาดุกสำเร็จรูป 771 ขนาดใหญ่ อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ขนาดเม็ดเล็ก)
 • อาหารปลาดุกสำเร็จรูป 772 ขนาดใหญ่ อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ขนาดเม็ดกลาง)
 • อาหารปลาดุกสำเร็จรูป 773 ขนาดใหญ่ อายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป (ขนาดเม็ดใหญ่)
 • อาหารปลากินพืชสำเร็จรูป 993 ปลาน้ำจืดกินพืช ขนาดใหญ่
 • อาหารปลากินพืชสำเร็จรูป 992 ปลาน้ำจืดกินพืช ขนาดกลาง
อาหารปลานิล-ทับทิม-ปลาดุก-กินพืช-ไม่ลงร