• อาหารปลากะพงสำเร็จรูป 234 ขนาดกลาง น้ำหนัก 50-300 กรัม
  • อาหารปลากะพงสำเร็จรูป 235 ขนาดกลาง น้ำหนัก 50-300 กรัม
  • อาหารปลากะพงสำเร็จรูป 236 ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 300 กรัมขึ้นไป
  • อาหารปลากะพงสำเร็จรูป 237 ขนาดใหญ่ น้ำหนัก 300 กรัมขึ้นไป
อาหารปลากะพง-234-237