• อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป มาเลย์ 811 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1 (1.2 – 2.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป มาเลย์ 812 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2 (2.5 – 3.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป มาเลย์ 813 สำหรับลูกกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป มาเลย์ 813 พี สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป มาเลย์ 814 เอส สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป มาเลย์ 814 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 12 – 30 กรัม)
  • อาหารกุ้งขาวสำเร็จรูป มาเลย์ 815 สำหรับกุ้งใหญ่ (น้ำหนัก 30 กรัมขึ้นไป)
อาหารกุ้ง-มาเลย์-38