• อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 711 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1 (1.2 – 2.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 712 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2 (2.5 – 3.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 713 เอส สำหรับลูกกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 713 เอ็ม สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 713 แอล สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 714 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 12 – 30 กรัม)
  • อาหารกุ้งกุลาดำสำเร็จรูป แอคชั่น – ฟีดส์ 715 สำหรับกุ้งใหญ่ (น้ำหนัก 30 กรัมขึ้นไป)
อาหารกุ้ง-แอคชั่น-38