• อาหารกุ้งดำสำเร็จรูป จี.เอ็น.- ฟีด(โปร) 721 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1 (1.2 – 2.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งดำสำเร็จรูป จี.เอ็น.- ฟีด(โปร) 722 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2 (2.5 – 3.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งดำสำเร็จรูป จี.เอ็น.- ฟีด(โปร) 723 สำหรับลูกกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งดำสำเร็จรูป จี.เอ็น.- ฟีด(โปร) 723 เอส สำหรับลูกกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งดำสำเร็จรูป จี.เอ็น.- ฟีด(โปร) 723 พี สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งดำสำเร็จรูป จี.เอ็น.- ฟีด(โปร) 724 เอส สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งดำสำเร็จรูป จี.เอ็น.- ฟีด(โปร) 724 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 30 กรัมขึ้นไป)
อาหารกุ้ง-จีเอ็น-40