• อาหารกุ้งทะเลสำเร็จรูป โฮย่า 511 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่1 (1.2 – 2.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งทะเลสำเร็จรูป โฮย่า 512 สำหรับลูกกุ้งวัยอ่อนระยะที่2 (2.5 – 3.5 เซนติเมตร)
  • อาหารกุ้งทะเลสำเร็จรูป โฮย่า 513 สำหรับลูกกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งทะเลสำเร็จรูป โฮย่า 513 เอส สำหรับลูกกุ้งเล็ก (น้ำหนัก 1 – 3 กรัม)
  • อาหารกุ้งทะเลสำเร็จรูป โฮย่า 513 พี สำหรับกุ้งรุ่น (น้ำหนัก 3 – 8 กรัม)
  • อาหารกุ้งทะเลสำเร็จรูป โฮย่า 514 เอส สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 8 – 12 กรัม)
  • อาหารกุ้งทะเลสำเร็จรูป โฮย่า 514 สำหรับกุ้งกลาง (น้ำหนัก 12 – 30 กรัม)
อาหารกุ้ง-โฮย่า-39